[CAT] [esp] [eng]

DPA
DOCUMENTS DE PROJECTES D' ARQUITECTURA

 

CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DELS ESCRITS

PLANTILLA PER ALS ESCRITS
Descarregar el document en format Word

ARTICLES
S'enviaran per correu electrònic a revista.dpa @ upc.edu.
Hauran de contenir:
- Extensió: 2000 paraules (sense incloure les notes al final).
- Dades identificatives de l'autor: Nom i Cognoms i, si escau, universitat o institució.
- Il·lustracions: han de ser d'una resolució mínima de 300 dpi en format jpg o tif. Les imatges en color es reproduiran en escala de grisos. Els peus de les il·lustracions s'inclouran en el manuscrit final.

NOTA DE COPYRIGHTEls autors conserven els drets d'autor i garanteixen a la revista el dret de ser la primera publicació del treball igual que subjecte a una Creative Commons Attribution License que permet a altres compartir el treball amb un reconeixement de l'autoria del treball i la publicació inicial en aquesta revista.
Els autors poden establir per separat acords addicionals per a la distribució no exclusiva de la versió de l'obra publicada a la revista (per exemple, situar-lo en un repositori institucional o publicar en un llibre), amb un reconeixement de la seva publicació inicial en aquesta revista.
Es permet als autors a difondre els seus treballs electrònicament en repositoris institucionals oa la vostra web abans i durant el procés d'enviament.

PLAGI

No s'admet el plagi en les publicacions DPA. Concretament, pel que fa a copiar directament text, idees, imatges o dades d'altres fonts o reutilitzar text de les seves pròpies publicacions anteriors o utilitzar una idea d'una altra font amb un llenguatge lleugerament modificat.
Si un article conté el text copiat directament d'una altra font, cal escriure entre cometes i la font original ha de ser degudament citada. Si un article s'ha inspirat en obres anteriors, aquests treballs han de ser citats.
Si es detecta el plagi durant el procés de revisió per parells, el manuscrit podrà ser rebutjat. Si es detecta el plagi de la seva publicació, ens reservem el dret d'emetre una correcció o retirar el paper, segons el cas. Ens reservem el dret a informar les institucions dels autors sobre el plagi detectat, ja sigui abans o després de la publicació.

PREGUNTES FREQÜENTS

Puc enviar a la convocatòria de CALL FOR PAPERS textos complets ja elaborats?
Sí, pot enviar un text ja elaborat.

Hi ha cap limitació en el nombre d'articles que es poden presentar o en tot cas només pot ser un per participant?
Un mateix autor pot presentar diversos articles.

En quin cas escau indicar la universitat o institució a la qual pertany / ha pertangut l'autor (docent, estudiant ...)?
Quan és o ha estat com a docent.


 

 

 

CALL FOR PAPERS

NOVA CONVOCATÒRIA fins el 9 de febrer de 2015. TANCADA

DPA 31 TECTÒNICA

El terme "tectònica" és un concepte purament arquitectònic. Els arquitectes recorrem a ell per referir-nos a qüestions d'ordre constructiu o aparent de l'obra d'arquitectura. No obstant això, el significat que se li atribueix des de la teoria de l'arquitectura no sempre és unívoc: freqüentment el seu caràcter polisèmic indueix a confusions o, si més no, a sobreentesos.

En primer lloc hi ha els qui empren el terme "tectònica" com a sinònim de "construcció"; alguns d'ells van més enllà i se serveixen d'ell per al·ludir a una certa "poètica de la construcció", atorgant-li un caràcter d'ordre visual vinculat a la representació -o fins i tot exaltació- de la construcció per mitjà de l'expressió de les juntes o articulacions entre els diferents elements constructius. Anant un pas més enllà, però en una línia anàloga, alguns relacionen el terme amb la manifestació, l'expressió, la representació o fins i tot l'exaltació de l'ordre estàtic-resistent de l'estructura portant. Finalment, també és habitual trobar aquells que empren el terme en contraposició amb el seu oposat: el concepte d'estereotomia. Tal dialogia al·ludeix al caràcter constructiu o estructural abans apuntat d'una manera més o menys pràctica, donant lloc a una sèrie d'oposats (tectònic / estereotómic, lleuger / pesat, dalt / baix, aeri / tel·lúric, trama / massa, etc.) que d'un temps ençà són comunment acceptats. Finalment, sembla interessant també aprofundir en allò que defineix el "tectònic" a través del qual s'esgrimeix com el seu oposat, el "atectónic".

El present número de la revista DPA voldria indagar sobre aquest concepte per aclarir i precisar, de manera conjunta i ordenada, aquestes diferents accepcions. L'aclariment del significat de "tectònica" s'ha d'abordar tant des de la investigació del seu origen històric i conceptual en els textos de Gottfried Semper, Karl Bötticher o Karl Otfried Müller, com des de l'anàlisi de les conceptualitzacions actuals derivades de la particular interpretació mecanicista que Kenneth Frampton formula en diversos articles i publicacions durant la dècada dels noranta. Al mateix temps, qualsevol indagació teòrica haurà de recolzar-se en l'anàlisi concret d'obres d'arquitectura, ja siguin històriques o contemporànies. Cada article delimitarà finalment la seva pròpia investigació i, entre totes, aquest nou número de la revista DPA tractarà d'oferir un coneixement ampli i rigorós de la realitat plantejada.

Nota:
A diferència d'altres convocatòries de la revista, el present número exigeix la presentació d'articles complets (extensió de 2000 paraules), i no d'abstracts com era habitual. La precisió i seriositat amb la qual aquest tema vol ser abordat ha exigit aquests canvis procedimentals en la recepció d'articles.

Revista DPA, 30 d'octubre de 2014